0
0,00 
0,00 
0

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu - https://nekastores.eu/
 1. Úvodné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) a predávajúcim je Neka Stores, s.r.o., IČO: 52224686, so sídlom Cukrová 10, Trnava 917 01, e-mail eshop@nekastores.eu, tel. kontakt +421 907 699 941.
  2. Vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo SZČO sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu https://nekastores.eu/, ktorý prostredníctvom tohto e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
  5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).
  6. Hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie sú uvedené na e-shope https://nekastores.eu/.
  7. Kupujúci v celom rozsahu uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
  8. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho, predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy).
  9. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23.
 2. Cena tovaru a služieb
  1. Ceny tovarov a služieb sú na e-shope uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky.
  2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu – dokončenia objednávky.
  3. V prípade nevyzdvihnutia objednávky vo forme osobného odberu zo strany kupujúceho do 15 dní odo dňa poskytnutia informácie o vybavení a pripravení objednávky má predávajúci nárok odstúpiť od zmluvy.
 3. Objednávka
  1. Objednávka tovaru alebo služieb vznikne potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
  2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
  3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3.4. tohto článku.
  4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neupravuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou, v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje, je odmietnutie objednávky kupujúceho.
  5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia, a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať, o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávnu resp. neexistujúcu adresu. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní od zrušenia objednávky.
 4. Platobné podmienky
  1. Tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
   1. v hotovosti na dobierku, na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   2. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru,
   3. bezplatne kartou prostredníctvom online platobnej brány Stripe
   4. bezplatným prevodom na bankový účet predávajúceho
  2. Poplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. V. týchto všeobecných obchodných podmienok.
  3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.
  4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať, pokiaľ predávajúci neurčí písomne iné podmienky, napríklad pre zľavové kupóny.
  5. Predávajúci kupujúcemu ako spotrebiteľovi oznamuje, že požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia kupujúcim od predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúci sa požiadaviek kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a sú poskytované.
  6. Zvolený spôsob zaplatenia kúpnej ceny je po uskutočnení objednávky možné meniť iba so súhlasom predávajúceho.
 5. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
  1. Pri platbe vopred na bankový účet predávajúceho si za dopravné predávajúci účtuje nasledovné sumy:
   1. pri doprave Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava – kuriér – od 5,00 EUR, detailne uvedená suma za prepravu sa vypočíta na základe rozmerov a hmotnosti konkrétneho balíka v zmysle tabuľky Tabuľka cien a dopravy. Uvedené sa zobrazí kupujúcemu priamo pri objednávke v košíku;
   2. pri doprave SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. Cesta ku Smrečine 396/5 974 01 Banská Bystrica – kuriér – od 7,00 EUR, detailne uvedená suma za prepravu sa vypočíta na základe rozmerov a hmotnosti konkrétneho balíka v zmysle tabuľky Tabuľka cien a dopravy. Uvedené sa zobrazí kupujúcemu priamo pri objednávke v košíku;
   3. pri prevzatí objednávky kupujúcim osobne na výdajnom mieste predávajúceho (na adrese Neka Stores, Cukrová 10, 917 01 Trnava) – 0,00 EUR.
  2. Pri platbe na dobierku (priamo kuriérovi pri preberaní zásielky alebo personálu Neka Stores v odberných miestach) si za dopravné predávajúci účtuje nasledovné sumy:
   1. pri doprave Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava- kuriér – od 5,00 EUR, detailne uvedená suma za prepravu sa vypočíta na základe rozmerov a hmotnosti konkrétneho balíka v zmysle tabuľky Tabuľka cien a dopravy + poplatok za dobierku 2,00 EUR,
   2. pri doprave SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. Cesta ku Smrečine 396/5 974 01 Banská Bystrica – kuriér – od 7,00 EUR, detailne uvedená suma za prepravu sa vypočíta na základe rozmerov a hmotnosti konkrétneho balíka v zmysle tabuľky Tabuľka cien a dopravy + poplatok za dobierku 2,00 EUR.
  3. V prípade nutnosti zmeny spôsobu dopravy napríklad v prípade atypického balenia si predávajúci vyhradzuje právo po informovaní kupujúceho upraviť výšku ceny za prepravu, nakoľko uvedený Tovar môže vyžadovať náročnejšiu prepravu. V takomto prípade má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.
  4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
  5. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
 6. Dodacie podmienky
  1. Predávajúci je povinný do 60 dní od potvrdenia objednávky za dohodnutých podmienok zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
  2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb s rôznou lehotou dodania, celá objednávka bude dodaná v termíne najdlhšej dodacej lehoty. Ak časť tovarov z objednávky nie je skladom, resp. chýba materiál na výrobu, predávajúci informuje o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
  3. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad) a ďalšie dokumenty, napr. návod, príp. ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
  4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
  5. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
   1. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava,
   2. SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. Cesta ku Smrečine 396/5 974 01 Banská Bystrica
   3. prevzatie kupujúcim osobne na výdajnom mieste predávajúceho (osobný odber na adrese Cukrová 10, 917 01 Trnava)
 7. Prevod vlastníckeho práva
  1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho po zaplatení plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.
 8. Odstúpenie od zmluvy
  1. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo (i) dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru alebo (ii) dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Pre ostatné prípady sa uplatňuje § 7 ods. 2 alebo 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci ako spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od zmluvy (pdf). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov. Kupujúci ako spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa predošlej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, kupujúci ako spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.
  3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  4. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v celom rozsahu podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. v znení neskorších predpisov t.j. ide o:
   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
   8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
   9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
   11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
   12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 9. Práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Za zmluvné strany sa považuje predávajúci a kupujúci
  2. Kupujúci je povinný:
   1. prevziať objednaný tovar,
   2. zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
   3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
  3. Predávajúci je povinný:
   1. dodať zákazníkovi tovar v uvedenej kvalite, množstve a v dohodnutej cene a lehote,
   2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi elektronicky, resp. na vyžiadanie v listinnej podobe, všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 10. Alternatívne riešenie sporov
  1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“). Touto osobou je fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  2. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
  3. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva vyplývajúce z právnych predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov.
  4. Žiadosť je potrebné zaslať predávajúceho písomne prostredníctvom poštového úradu na adresu Cukrová 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika alebo e-mailom na  adresu eshop@nekastores.eu.
  5. Ak predávajúci odpovie na žiadosť kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 kalendárnych dní od jej odoslania, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „zákon“).
  6. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby uvedené v ustanovení § 3 zákona.
  7. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený podať návrh spôsobom určeným v ustanovení § 12 zákona, pričom tento návrh musí spĺňať zákonom ustanovené náležitosti.
  8. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie konania vo veci alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne len do výšky 5,- EUR vrátane DPH.
  9. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm alebo https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
  3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícií v sídle predávajúceho k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
  5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z v znení neskorších predpisov a iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  6. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  7. Predávajúci nie je viazaný žiadnym Kódexom správania, ktorý by bol povinný pri svojej činnosti dodržiavať.
  8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.3.2022.

Reklamačný poriadok

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok e-shopu - https://nekastores.eu/
 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar prebral kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady tovaru.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež aj na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci, doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare, ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúča sa tovar zaslať doporučene bez príplatku za expres služby, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúča sa priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho nasledovne: a) osobne Predávajúceho, kde v súčinnosti s povereným zamestnanom vyplní formulár o uplatnení reklamácie, tento podpíše a zároveň odovzdá reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru; b) písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou, ktorá obsahuje údaje v rozsahu formulára Reklamačný protokol, odoslaný na adresu sídla Predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom a dokladom o kúpe Tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Kupujúcim na dobierku. c) elektronicky prostredníctvom riadne vyplneného formulára „Reklamačný protokol“, zaslaného na e-mailovú adresu eshop@nekastores.eu. Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne predložiť reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru Predávajúcemu osobne u Predávajúceho alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla Predávajúceho. Pre spárovanie reklamovaného Tovaru s uplatnenou reklamáciou oznámi Kupujúci Predávajúcemu pri predložení reklamovaného Tovaru svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum uskutočnenia reklamácie prostredníctvom Reklamačného formulára. Až po splnení tohto postupu sa reklamácia Tovaru považuje za uplatnenú..
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. V potvrdení Predávajúci uvedie: poradové číslo reklamácie (v bežnom kalendárnom roku); meno, priezvisko, e-mail resp. telefón a adresu Spotrebiteľa; názov, resp. iné označenie Tovaru, kúpnu cenu reklamovaného Tovaru (ak bola poskytnutá zľava, aj výšku zľavy reklamovaného Tovaru); deň zakúpenia Tovaru (deň uzavretia Kúpnej zmluvy); opis reklamovanej vady; lehotu na vybavenie reklamácie, pokiaľ nie je reklamácia vybavená priamo na mieste v čase uplatnenia reklamácie; spôsob vybavenia reklamácie.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
 12. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od jeho kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 13. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 14. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 15. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť predávajúcim odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté práva ma kupujúci v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 16. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie
 17. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Predávajúci odporúča kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. V prípade ak tovar nemôže byť skontrolovaný v prítomnosti dopravcu, musí byť skontrolovaný ihneď po jeho prevzatí. V prípade, že je tovar poškodený, najneskôr do 24 hod. od jeho prevzatia, kontaktujte predávajúceho e-mailom.
 18. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ho kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho pre uplatnenie reklamácie:
E-mail eshop@nekastores.eu, Neka Stores, s.r.o. so sídlom Cukrová 10, 917 01 Trnava.

Tabuľka cien dopravy podľa hmotnosti a ceny

Ceny sú konečné a sú uvedené s DPH.
 • Štandardná preprava:
  • do 5kg: 5,00 EUR
  • od 5kg do 10kg: 7,50 EUR
  • od 10kg do 20kg: 9,00 EUR
  • od 20kg do 31,5kg: 12,00 EUR
  • od 31,5kg do 50kg: 20,00 EUR
  • nad 50kg: 40,00 EUR
 • Preprava krehkého tovaru:
  • do 5kg: 7,00 EUR
  • od 5kg do 10kg: 10,00 EUR
  • od 10kg do 20kg: 12,00 EUR
  • od 20kg do 30kg: 15,00 EUR
  • od 30kg do 50kg: 25,00 EUR
  • nad 50kg: 50,00 EUR
 • Nadrozmerná preprava (zahrňuje aj atypické balenia a palety):
  • do 150kg: 40,00 EUR
  • nad 150kg: 50,00 EUR
Doprava zadarmo platí pri celkovej cene súčtu položiek košíka nákupu v minimálnej hodnote 250 EUR s DPH.

Dokumenty na stiahnutie

Nákupný košík

0
Nakúpte ešte za 250,00  a dopravu zaplatíme my.
0%
image/svg+xml

Váš košík je zatiaľ prázdny.

Pokračuj v nákupe