0
0,00 
0,00 
0

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 1. Prevádzkovateľ: Neka Stores, s.r.o., IČO: 52224686, so sídlom Cukrová 10, Trnava 917 01
  Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  Adresa: Cukrová 10, Trnava 917 01, Slovenská republika
  Tel. číslo: +421 907 699 941
 2. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 3. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na kontaktnú osobu Ivanu Kabaňovú, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:
  Prevádzkovateľ: Neka Stores, s.r.o., IČO: 52224686, so sídlom Cukrová 10, Trnava 917 01
  Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  Adresa: Cukrová 10, Trnava 917 01, Slovenská republika
  Tel. číslo: +421 907 699 941
 4. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 5. Prevádzkovateľ sa v nosnej časti venuje prevádzkovaniu eshopu https://nekastores.eu/ a predajne zameriavajúc sa na kompletný sortiment v oblasti kúpeľní, záhrady, vodoinštalácie, nábytku, kuchyňského vybavenia, inteligentnej domácnosti, závlahovej techniky a kúrenia.
  1. Spracúva osobné údaje na reklamné a marketingové účely
  2. Spracúva osobné údaje v zmysle uzatvorenia zmluvy a za účelom realizácie obsahu zmluvy. 
  3. Spracovanie osobných údajov z dôvodu evidencie (dochádzka zamestnancov, databáza klientov (obchodných partnerov) z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb (reklamácie, pripomienky), archivačných dôvodov a z analytických dôvodov, z dôvodu zachovania bezpečnosti, alarm, kamerový systém v zmysle platných legislatívnych ustanovení.
 6. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
  1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. III písm. a),
  2. 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy podľa ods. III písm. c).
  3. V časovom rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu spracovania z uvedených dôvodov v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení
 7. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov
 8. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť platnú zmluvu.
 9. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 10. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 11. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 12. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVII,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 13. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 14. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 15. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 16. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 17. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 18. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 19. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 20. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 21. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 22. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 23. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 24. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 25. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v rámci kultúry spoločnosti okrem príslušných legislatívnych ustanovení dodržuje dobré mravy a potrebu patričnej ochrany osobných údajov vníma ako jeden z mnohých pilierov fungovania vo svojej oblasti podnikateľskej činnosti.

Cookies

Zásady používania súborov cookies na https://nekastores.eu/
Čo sú súbory cookies?
Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, po otvorení stránky https://nekastores.eu/.
K čomu v Neka Stores (https://nekastores.eu/) používame cookies?

Súbory Cookies umožňujú webu zaznamenávať informácie o vašej návšteve, napríklad, kedy ste naposledy navštívili web https://nekastores.eu/ a aké informácie ste hľadali. Tento textový súbor môže využívať len táto stránka, takže nikto iný nemá k týmto informáciám prístup.

Cookies si pamätajú napríklad:
 1. Vaše nastavenie obrazu (veľkosť textu alebo kontrast)
 2. Informáciu, či ste už súhlasili s používaním cookies na stránke nekastores.eu
 3. Preferovanú jazykovú mutáciu
 4. Všetky dáta, ktoré ste zadali (okrem Vašich dôverných informácií), aby ste ich už nemuseli opakovane znovu zadávať
 5. Obsah košíka a wishlistu
 6. Status prihlásenia

Vážený zákazník, aby ste mohli používať túto stránku, nemusíte povoľovať používanie cookies, ale s použitím cookies bude Vaša návšteva lepšia a produktívnejšia aj pre Vás. Súbory cookies môžu býť vymazané alebo blokované, ale niektoré z funkcií týchto stránok potom nemusia fungovať správne.

Všetky informácie súvisiace s cookies nie sú určené k Vašej osobnej identifikácií. Dáta sú pod kontrolou našej spoločnosti a nie sú poskytované tretím stranám.

Nekastores.eu používa Google Analytics a Google AdWords, webové služby od spoločnosti Google, Inc. (Google). Informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú (bez vašej IP adresy – táto je anonymizovaná) budú odoslané na Google servery a budú tam uchované. Google využíva tieto informácie k vyhodnoteniu používania stránky, pre tvorbu reportov aktivity na stránke a pod. Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon, alebo pokiaľ tieto dáta spracovávajú v mene Google. Používaním tejto stránky autorizujete Google k spracovávaniu týchto dát za účelom vysvetleným vyššie.

Zbierajú sa údaje:
 1. z trackovania,
 2. z e-commerce trackovania,
 3. z remarketingových publík.

Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby spoločnosti Facebook Inc (Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025) -Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing.

Pomocou Facebook Conversion Pixels môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná.

Bližšie informácie o účele a objeme získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku a možnosti nastavenia pre ochranu vašich súkromných údajov na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook-u.

Ako môžem odmietnuť používanie súborov cookies?

Vaše používanie súborov cookies môžete upraviť a odmietnuť vo vašom internetovom prehliadači. Môžete zmazať všetky cookies, ktoré sú vo vašom počítači a väčšina prehliadačov môže byť nastavená na blokovanie cookies. V tomto prípade ale budete musieť manuálne upravovať svoje nastavenia vždy, keď navštívite našu stránku https://nekastores.eu/ a niektoré funkcie nemusia fungovať správne – napríklad košík a jeho obsah, wishlist, kontrolovanie údajov pred potvrdením objednávky, zobrazovanie jednorázových upozornení a oznamov a iné. V tomto prípade nevieme zaručiť možnosť objednania viac než 1 produktu v 1 objednávke alebo jej správne spracovanie našim serverom.

Neka Stores, s.r.o.

V Trnave,
Dňa 1.3.2022

Dokumenty na stiahnutie

Nákupný košík

0
Nakúpte ešte za 250,00  a dopravu zaplatíme my.
0%
image/svg+xml

Váš košík je zatiaľ prázdny.

Pokračuj v nákupe